Register Login
Massive Computer

แจ้งการชำระเงิน

แจ้งชำระเงิน *** โอนเงินแล้วให้แจ้งโอนทุกครั้ง ***
แจ้งโอนผ่านแบบฟอร์มด้านล่างนี้

แบบฟอร์มแจ้งชำระเงิน
เลขที่คำสั่งซื้อ

ชื่อ-นามสกุล*

เบอร์โทรศัพท์*

จำนวนเงินที่ชำระ*

วันที่ทำรายการ*

เวลาที่ทำรายการ*

แนบหลักฐานการชำระเงิน(.pdf, .jpg, .png หรือ .gif)*

ข้อความเพิ่มเติม (ถ้ามี)